Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TAPISO.PL

 

 • 1

PODSTAWOWE INFORMACJE O SERWISIE

Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Serwisu ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszych stron internetowych. W niniejszej politycy wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

 • 2

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies serwisu internetowego http://www.tapiso.pl

 1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
 2. Formularz Kontaktowy – oznacza formularz, w którym Odwiedzający lub Użytkownicy Serwisu zamieszczają informacje oraz zapytania w celu otrzymania informacji dotyczących działalności Serwisu;
 3. TAPISO – oznacza TAPISO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Solidarności 68 /121, 00-240 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947758, posiadająca REGON: 521063247, NIP: 5252893112, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 4. Administrator – Administrator danych osobowych – TAPISO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Solidarności 68 /121, 00-240 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947758, posiadająca REGON: 521063247, NIP: 5252893112, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 5. Serwis – oznacza sklep działający pod adresem internetowym http://www.tapiso.pl;
 6. Konto Użytkownika  – wydzielona część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z wybranych Usług Użytkownikom; Konto tworzone jest w wyniku rejestracji i jest aktualizowane na podstawie danych Użytkownika;
 7. Odwiedzający – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet, bez zarejestrowania się w Serwisie jako Użytkownik.
 8. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet (Odwiedzającego), po zalogowaniu się jako użytkownik serwisu.
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 3

AKTY PRAWNE

Polityka prywatności Serwisu to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Odwiedzających. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników i Odwiedzających w oparciu o następujące przepisy prawa:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
 4. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).

  Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.
 •  4

ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator danych osobowych – Tapiso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Solidarności 68 /121, 00-240 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947758, posiadająca REGON: 521063247, NIP: 5252893112, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kontakt w kwestiach opisanych w niniejszej Polityce dostępny jest:

 1. drogą elektroniczną na adres rodo@tapiso.com 
 2. pocztą tradycyjną pod adresem: Tapiso Sp. z o.o., Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa.
 • 5

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie z serwisu

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentacji produktów oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO). 
 2. Analitycznych i statystycznych Administratora – podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Tapiso polegający na prowadzeniu statystyki i analityki korzystania ze świadczonych usług (art.6 ustl 1 lit.f RODO).
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz stabilności świadczonych przez Administratora usług – podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Tapiso polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań (art.6 ustl 1 lit.f RODO).
 4. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Tapiso polegający na ochronie jego praw (art.6 ustl 1 lit.f RODO).
 5. Marketingowych Administratora – działania te mogą polegać na prezentacji ogólnych treści marketingowych, jak również, za dodatkową zgodą Użytkownika, treści dostosowanych do indywidualnych preferencji, w tym do wysyłania newslettera. W zależności od sytuacji, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadnionych interes Administratora polegający na prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art.6 ust.1 lit f RODO) lub zgoda Użytkownika (art.6 ust.1 lit a RODO).

2. Korespondencja mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. 

Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą (art.6 ust.1 lit f RODO).

3. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową, Administrator może żądać podania danych osobowych, jeśli będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością (art.6 ust.1 lit f RODO).

4. Profile w mediach społecznościowych

Posiadamy profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikujemy wiadomości dotyczące produktów naszych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania Użytkowników za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie społecznościowym, mamy dostęp do Twoich informacji ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Dane osobowe będą w tym przypadku przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art.6 ust.1 lit a RODO).

5.Newsletter

Użytkownik może dobrowolnie zapisać się na newsletter. Zapisanie się przez Użytkownika na newsletter wiąże się z koniecznością przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora, w szczególności przetwarzaniem adresu e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art.6 ust.1 lit a RODO).

Zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie do Tapiso informacji handlowych i marketingowych Tapiso. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

 •  6

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. W celu rejestracji konta Użytkownika w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. W celu korzystania i zarządzania przez Użytkownika kontem w Serwisie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).
 3. W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia.
 4. W celu realizacji zawartych przez Użytkownika umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w Serwisie.
 5. W celu realizacji umów zawartych bez rejestracji Użytkownika w Serwisie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).
 6. W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Użytkownika produktów: adres e-mail.
 7. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia środków pieniężnych za zwrócony towar: numer rachunku bankowego.
 8. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię i nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia), dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, numer telefonu, głos – w celu podniesienia jakości obsługi możemy nagrywać prowadzone rozmowy, o czym rozmówca jest informowany na wstępnie rozmowy.
 • 7

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Co do zasady okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, w tym:

 1. dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu ich rozwiązania np. usunięcia konta z serwisu;
 2. dane przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu jego wygaśnięcia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.
 3. dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, będą przetwarzane do momentu jej wycofania (np. zgoda na marketing).
 4. okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 5. po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 • 8

ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności opisanej w niniejszej polityce, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom będącym dostawcami usług na rzecz Administratora, przede wszystkim mogą być to podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, serwisów internetowych, operatorzy pocztowi lub kurierzy, agencje marketingowe.
 2. Przekazywanie takich danych podmiotom trzecim odbywa się zgodnie z przepisami RODO, w tym każdorazowo stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, np. w postaci umów powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika wyłącznie organom państwowym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.
 5. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, stosując odpowiednie środki, w tym przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 • 9

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 • Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje dane”.
 • Usunięcia danych bez podania przyczyny, w zależności od sytuacji może spowodować to usunięcie Twojego konta w Serwisie.
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 • Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Możesz również samodzielnie dokonać zmian po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Moje dane”.
 • Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 • Przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu. W tym celu, możesz się z nami skontaktować przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu Twojego żądania. Jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo tych danych i potwierdzenie, że to żądanie pochodzi właśnie od Ciebie.
 • Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.

  2. Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

  3. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać w następujący sposób:

 1. wiadomość e-mail na adres: rodo@tapiso.com,
 2. poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
 3. listownie na adres: TAPISO Sp. z o.o., Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa.
 • 10

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Odwiedzającego w związku z korzystaniem przez Odwiedzającego z Serwisu.
 2. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych i adresowych Odwiedzającego, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi Odwiedzający jest zainteresowany. W ten sposób zebrane dane umożliwiają badanie zagregowanego ruchu Odwiedzających w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Gromadzone informacje dotyczą m. in. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz innych parametrów technicznych.
 3. Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Odwiedzającym informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.
 4. Odwiedzający może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Odwiedzający wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.
 5. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Odwiedzającego;
  • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Te pliki cookie pomagają nam lepiej zrozumieć zachowanie Użytkowników. Służą głównie do określenia liczby poszczególnych odwiedzających witrynę lub usługę lub do zbierania innych statystyk dotyczących działania naszych produktów, a także do analizowania zachowań Użytkowników na podstawie anonimowych i pseudonimowych informacji.
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, techniczne pliki cookie umożliwiające właściwe wyświetlenie i funkcjonowanie Serwisu, a także pliki niezbędne dla zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu; Wyłączenie tych plików cookie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Zablokowanie tych ciasteczek w przeglądarce może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu. Ponadto służą do anonimowej oceny zachowań Użytkowników, która jest przez nas wykorzystywana do ciągłego rozwoju naszego Serwisu.
  • „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • „reklamowe” –  w tym usługi stron trzecich (niezależnych dostawców zewnętrznych). Te pliki cookies i podobne technologie służą do wyświetlania spersonalizowanych treści reklamowych tj. odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika.

 6. Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych takich jak Google Analytics, Google Tag Manager (więcej informacji pod adresem: https://business.safety.google/privacy/), Facebook Pixel, Hotjar które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.
 7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 • 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i polityce cookies Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
 2. Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rodo@tapiso.com
 3. Ostatnie zmiany w Polityce prywatności i polityce cookies Serwisu zostały wprowadzone w dniu 06.03.2024 r.

 

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. W dowolnym momencie, możesz dokonać zmiany swojego wyboru klikając opcję „Dostosuj”, aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.